FAQs

Aansprakelijkheid

St. Kinderopvang Rainbow KidZ stelt zich niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van kleding, meegebracht speelgoed of anderen eigendommen. Om te voorkomen dat persoonlijke spullen van uw kind kwijtraken, verzoeken wij u om deze te voorzien van naam.

Allergieën en medicijn gebruik

Indien uw kind allergisch is en/of medicijnen gebruikt, dan verzoeken wij u dit te melden bij de groepsleiding. Voor het toedienen van medicijnen bij uw kind, verzoeken wij hiervoor een verklaring te ondertekenen. Medicijnen die koel bewaard moeten worden zullen in de koelkast worden gezet. Voor het gebruik van (zet)pillen geldt dat wij deze niet gebruiken om de koorts van uw kind omlaag te brengen.

Basisgroepen

Bij de naschoolse opvang zijn alle kinderen in een vaste basisgroep ingedeeld. Iedere basisgroep heeft een herkenbare kleur en vaste groepsleiding. Dit biedt uw kind vertrouwen en houvast. Voor de kinderen betekent het werken met basisgroepen, dat zij op de aangewezen momenten gezamenlijk met hun groep zullen eten en drinken. Op deze manier kan de groepsleiding specifieke aandacht schenken aan ieder kind uit de groep en met hen een goede band opbouwen. Gedurende de opvang zijn de kinderen vrij om te kiezen waar en met wie zij willen spelen. De groepsleiding van de basisgroep waarin uw kind zit vormt voor u het vaste aanspreekpunt. Dit betekent voor u als ouder dat u bij hen terecht kan met vragen of informatie over uw kind. Wij streven er dan ook naar om de overdracht bij het halen van de kinderen zoveel mogelijk te laten plaatsvinden door de vaste groepsleiding van uw kind.

Bereikbaarheid ouders

Zorg ervoor dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg. Wij verzoeken u om wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd direct door te geven aan de afdeling planning en administratie.

Blauwe slofjes

Vanwege de hygiëne verzoeken wij u op het kinderopvang, bij binnenkomst de blauwe slofjes aan te trekken.

Brengen en halen kinderopvang

Wij stellen het op prijs dat u uw kind vóór 8.30 uur naar het kinderopvang brengt. Op deze manier komen de dagelijkse groepsactiviteiten niet in het geding. Kinderen die gebruik maken van de halve dagopvang kunnen, afhankelijk van het contract tot 13.00 uur, 14.15 uur of 15.00 uur worden opgehaald.

Kinderen die gebruik maken van de halve dagopvang in de middag kunnen vanaf 12.30 worden gebracht. Kinderen die gebruik maken van de hele dagopvang of halve dagopvang in de middag dienen voor sluitingstijd (half zeven) te zijn opgehaald.

Brengen en halen Naschoolse opvang

Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang dienen voor sluitingstijd (18.30 uur) te zijn opgehaald. Wanneer kinderen gebruik maken van de vakantieopvang verzoeken wij u vriendelijk om uw kind vóór 9.30 uur naar de opvang te brengen en na 1.00 uur op te halen. Zo heeft de groep voldoende mogelijkheden om leuke activiteiten te doen of uitstapjes te maken. Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden, met de taxie door onze chauffeur opgehaald. Wanneer kinderen bij de Naschoolse opvang worden opgehaald moeten zij zich altijd persoonlijk bij de groepsleiding afmelden. Dit in verband met de veiligheid en het behouden van overzicht.

Calamiteiten

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in het gebouw bevinden. Bij een ontruiming dient u de instructies van het personeel op te volgen en het pand rustig te verlaten. Eventueel evacueren wij de kinderen naar de verzameld gebouw. Zodra dit het geval is wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt u verzocht uw kind(eren) te komen halen. Meldt altijd aan de groepsleiding als u uw kind mee neemt.

Dagindeling

Bij de opvang werken wij met een vaste dagindeling. Zo wordt er op vaste tijden gegeten en gedronken. Dit geeft de kinderen een vertrouwd en veilig gevoel. Voor baby’s hanteren wij zoveel mogelijk het ritme van thuis.

Duurzaamheid

Ieder van ons is verantwoordelijk voor een duurzame wereld. Iedereen gebruikt een stukje van de wereld en dat stukje noemen we ook wel onze voetafdruk. Alle kleine kindervoetjes die nu bij ons over de drempel stappen, vormen straks grote voetafdrukken, of niet? We houden natuurlijk ook onze eigen voetafdruk in de gaten. Dat doen we door te investeren in onze medewerkers, door duurzaam in te kopen waarbij we alleen gebruikmaken van gecertificeerd hout voor speeltoestellen en meubilair, milieuvriendelijk papier, fabricage zonder inzet van kinderarbeid, maar ook door een pakket van fairtrade voedingsmiddelen en kosteloos materiaal te gebruiken bij activiteiten.

Experts met visie

Kinderopvang Rainbow KidZ gelooft in gelijke kansen voor kinderen. Wij hebben maar één doel: kinderen helpen in hun ontwikkeling. Kenmerkend zijn onze hoge kwaliteit en professionaliteit. Al onze investeringen zijn gericht op het verder ontwikkelen van de kinderen en het kwaliteit van onze dienstverlening. Wij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de kinderopvang op Curaçao. St. Kinderopvang Rainbow KidZ is toonaangevend aanbieder van kinderopvang zonder winstoogmerk. Bij ons staan de kracht en expertise van een grote organisatie ten dienste van ons lokale aanbod.

Fotograferen

De groepsleiding zal tijdens de opvangdag foto’s maken van uw kind. Uiteraard zullen er mogelijk ook andere kinderen op de foto’s zichtbaar zijn. Om de privacy te waarborgen verzoeken wij u de foto’s alleen te gebruiken voor privédoeleinden en niet te delen met derden. Hierbij is het tevens niet toegestaan om gemaakte foto’s waar andere kinderen op staan te plaatsen op internet, waaronder sociale media zoals facebook. Indien u niet wilt dat uw kind op de opvang wordt gefotografeerd dan kunt u dit aangeven bij de groepsleiding.

Gedragscode

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich prettig voelen binnen onze kinderopvang. Ter voorkoming van ongewenst gedrag hanteert de organisatie een gedragscode. Hierin is opgenomen dat iedere vorm van intimidatie, discriminatie, agressie of geweld niet zijn toestaan.

Halen door derden

Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald, dan verzoeken wij u om dit persoonlijk aan ons door te geven. Indien bij ons niet bekend is dat uw kind door iemand anders wordt opgehaald, dan zullen wij Uw kind niet meegeven! Dit om er zeker van te zijn dat uw kind met de juiste persoon mee gaat. Daarnaast willen wij graag dat de persoon die uw kind(eren) haalt, op verzoek van de pedagogisch medewerksters, zich legitimeert met een geldig legitimatiebewijs.

Hekjes

Indien u gebruik maakt van het buitenhek dan vragen wij u deze bij binnenkomst en bij weggaan altijd direct achter u te sluiten. Dit geldt ook voor de hekjes die u aantreft tussen de verschillende binnenruimtes.

Informatiemap voor ouders

Om u als ouder te informeren vindt u op de locatie een informatiemap voor ouders. Hierin vindt u alle belangrijke zaken met betrekking tot de opvang. Zo vindt u in de informatiemap onder andere de huisregels, het pedagogisch beleids- en werkplan, de risico-inventarisatie op het gebied van gezondheid en veiligheid, informatie over de oudercommissie en het klachtenreglement. Mocht u naar aanleiding van het lezen van de informatiemap nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de locatiemanager.

Kennismaking en wennen nieuwe kinderen

Voordat uw kind start op de kinderopvang vindt er een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek krijgt u informatie over de werkwijze, de groep waar uw kind zal komen en worden eventuele wensen of bijzonderheden besproken. Om kinderen vertrouwd te maken met de groep volgt een wenperiode. Dit vindt plaats na ingang van het contract. Voor het dagopvang en buitenschoolse opvang bieden wij kosteloos één dagdeel de mogelijkheid tot een wenmoment. Indien gewenst kan een langere wenperiode worden afgesproken. De wenafspraken worden in overleg met de ouders vastgesteld, waarna deze per email een bevestiging ontvangt.

Kindermishandeling of vermoedens hiervan

Kinderen bevinden zich in een kwetsbare positie en ouders vertrouwen de zorg toe aan Kinderopvang Rainbow KidZ. Er ligt dan ook een grote verantwoordelijkheid bij de medewerkers van onze organisatie. Ten aanzien van kindermishandeling of vermoedens hiervan werken wij, conform de wet Kinderopvang met een meldcode die aangeeft hoe om te gaan met signalen die kunnen duiden op kindermishandeling. Voor alle medewerkers geldt dat zij voor aanvang van hun dienstverband een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dienen te overhandigen. Deze wordt alleen afgegeven door het Ministerie van Justitie als iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die in conflict zijn met de vertrouwenspositie die zij innemen.

Kinderwagen en maxi-cosi stallen

Op de kinderopvang kunt u uw kinderwagen of maxi-cosi niet stallen. Kinderopvang Rainbow KidZ is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of beschadiging van de goederen.

Kindobservaties

Op de kinderopvang wordt gewerkt met een kind observatiesysteem. Hierbij volgt de groepsleiding regelmatig en systematisch de ontwikkeling van de kinderen door het doen van gerichte observaties. De observaties zijn specifiek gericht op de taal- en spraak-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft een eigen boekje kind observatiesysteem waarin de observaties worden vastgelegd. De uitkomsten van de observaties worden besproken in de tien minutengesprekken. Eventuele signalen die voortkomen uit de observaties worden door de groepsleiding met ouders besproken. Gezamenlijk wordt gekeken naar een juiste aanpak voor het kind. Zodra kinderen naar de basisschool gaan ontvangen ouders een overdrachtsrapport voor de basisschool. Indien u het kind observatiesysteem van uw kind tussentijds wilt inzien, vragen wij u om een afspraak te maken bij desbetreffende leidinggevende.

Kleding

De kinderen spelen intens op de opvang en doen verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding vuil wordt, desondanks kunnen wij dit niet altijd voorkomen. Op de kinderopvang verzoeken wij een set reservekleding in het mandje van uw kind te bewaren. Dit in verband met het vuil worden van kleding door het spelen of bij zindelijkheidstraining. In verband met verstikkingsgevaar zijn touwtjes rond de hals van kinderen op de kinderopvang niet toegestaan. Capuchon touwtjes moeten vast zitten of verwijderd zijn. Ook kettingen en andere versieringen, om nekjes die niet kapot springen als een kind er aan blijft hangen, zijn verboden. Indien uw kind haarspeldjes en haarelastiekjes regelmatig uit het haar trekt verzoeken wij geen haarversiering in te doen.

Krachten bundelen

St. Kinderopvang Rainbow Kidz werkt vanuit respect voor elkaar en ruimte voor optimale ontwikkeling. De mens staat centraal en neemt verantwoordelijkheid voor het samenleven met elkaar. Dit is bepalend voor hoe wij in ons werk staan, voor onze relatie met kinderen, ouders en collega’s om kennis te delen, krachten te bundelen en een betere samenleving te realiseren op lokaal niveau: vóór en dóór kinderen.

Mandje

Alle kinderen op het kinderopvang hebben een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen, zoals reserve kleding, handdoek en knuffels bewaard worden. Om te voorkomen dat persoonlijke spullen van uw kind zoek raken, verzoeken wij u om alle spullen van uw kind te voorzien van een naamplaatje.

Ouderportaal

St. Kinderopvang Rainbow KidZ werkt met een digitale Ouderportaal. Bij de start van de kinderopvang ontvangt u hiervoor de inloggegevens. Middels het Ouderportaal kunt u:
• Ruildagen doorgeven;
• Extra opvang aanvragen;
• Afwezigheid doorgeven (bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie);
• Facturen met bijbehorende betalingen bekijken;
• Persoonlijke wijzigingen doorvoeren zoals adressen en telefoonnummers;
• Documenten inzien zoals plaatsingsovereenkomsten en correspondentie.

Overdracht en schriftje

Middels een overdracht bij het halen en brengen kan ingespeeld worden op de behoeftes van uw kind. Daarnaast wordt op de kinderopvang gewerkt met een schriftje. Hierin kunt u alle belangrijke zaken over uw kind noteren. De groepsleiding houdt u wekelijks via het schriftje op de hoogte van de belevenissen en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast ontvangt u om de vier weken via het ouderportaal foto´s van de activiteiten van uw kind. Tevens zal er voor kinderen tot één jaar door de groepsleiding worden bijgehouden hoe laat zij gaan slapen en wanneer zij de eet en drink momenten hebben. Mocht u behoefte hebben aan een uitvoeriger gesprek met de groepsleiding dan kunt u daarvoor een afspraak maken.

Overgang naar een nieuwe groep

Naarmate kinderen ouder worden maken zij op het kinderopvang de overstap naar een volgende groep. De overgang gaat gepaard met een wenperiode. Rainbow KidZ hanteert voor de overgang naar een nieuwe groep een intern wenbeleid.

Parkeren

Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken. Het is verboden om uw auto te parkeren voor de aangegeven nooduitgangen. Het is niet toegestaan om uw auto te parkeren voor de deur van de beuren.

Spenen

Voor de kinderen op de kinderopvang dienen fopspenen van thuis te worden meegebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitkoken en tijdig vervangen van spenen. Zorg ervoor dat fopspenen geen scheurtjes bevatten. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van kapotte spenen.

Stamgroepen

Conform de wet Kinderopvang heeft ieder kind op het kinderdagverblijf een vaste groep met daarbij vaste pedagogisch medewerkers. Voor kinderen die gebruik maken van een ruildag, flexibele opvang of extra incidentele opvang geldt dat zij, wanneer het kindaantal dit niet toelaat, in overleg met de ouders in een andere groep worden geplaatst.

Stamgroepen

Conform de wet Kinderopvang heeft ieder kind op het kinderdagverblijf een vaste groep met daarbij vaste pedagogisch medewerkers. Voor kinderen die gebruik maken van een ruildag, flexibele opvang of extra incidentele opvang geldt dat zij, wanneer het kindaantal dit niet toelaat, in overleg met de ouders in een andere groep worden geplaatst.

Risico-inventarisaties

Jaarlijks voert St. Kinderopvang Rainbow KidZ risico-inventarisaties uit op het gebied van o.a. brandveiligheid, gezondheid, veiligheid en hygiëne. Op basis van de inventarisaties worden waarnodig maatregelen getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Roken

Roken is alleen buiten toegestaan en daarbij buiten het zicht van de kinderen, tevens is het ook verboden om te roken in en rondom de kinderopvang locatie. Voor de leidster geld het volgende: voor leidster die roken, na het roken dienen ze een andere vest aan te doen dit om te verkomen dat kinderen in aanmerking komt met de het rookgeur. Ook raden we aan de roker om een snoep of kauwgum te kauwen om de mondgeur te verdringen.

Tien-minutengesprekken

Op de buitenschoolse opvang en het kinderopvang vinden twee maal per jaar tien-minutengesprekken plaats. Ouders ontvangen hiervoor per e-mail een uitnodiging en kunnen zich op basis van behoefte inschrijven. In het gesprek staat het welzijn en de ontwikkeling van uw kind op de kinderopvang centraal. Tevens wordt in het gesprek aandacht besteed aan het evalueren van onze dienstverlening.

Te laat ophalen

Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind op tijd op te halen. Mocht het gebeuren dat u uw kind te laat ophaalt, dan zijn wij genoodzaakt om per iedere 10 minuten te laat ophalen FL. 5, – in rekening te brengen. De kosten dienen te zijn betaald bij de eerst volgende keer dat u uw kind naar de kinderopvang brengt.

Toegevoegde waarde

Als partners in de kindontwikkeling delen wij onze kennis en kunde, oprecht en van harte. Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, op persoonlijk en sociaal vlak. Wij stimuleren kinderen in hun ontwikkeling en geven ruimte aan hun eigenheid en eigen tempo. Het leren kennen van mogelijkheden en grenzen is voor ieder kind een grote ontdekkingstocht. Buitenspelen en buiten zijn is voor een kind heel natuurlijk. De behoeften van kinderen én van hun ouders staan bij ons centraal.

Trakteren

Als kinderen jarig zijn mogen zij op het kinderopvang of buitenschoolse opvang trakteren. In verband met de gezondheid van de kinderen verzoeken wij u te kiezen voor gezonde traktaties. Voor ideeën voor traktaties kunt u terecht bij de locatie manager of groepsleiding.

Voeding en luiers

Op het kinderopvang verzorgen wij voor alle kinderen gezonde voeding schijf van vijf (fruit, brood, melk, yoghurt en gezonde tussendoortjes) en luiers. Dit met uitzondering van flesvoeding voor zuigelingen. In overleg is het uiteraard mogelijk om rekening te houden met individuele wensen zoals een speciaal dieet of vegetarisch eten. Indien uw kind door een allergie of specifieke wensen andere producten nodig heeft, dienen deze van thuis te worden meegenomen. Voor kinderen tot één jaar kunnen ouders als avondmaaltijd een groentepotje meegeven. Vanaf een jaar oud wordt het ritme van de groep aangehouden en nuttigen kinderen de warme maaltijd thuis. Voor kinderen die laat op de dag worden opgehaald vindt er om 17.00 uur nog een klein eetmoment plaats.

VVE-methode Uk & Puk

In het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt op het kinderopvang gewerkt met de VVE-methode Uk&Puk. Met de methode wordt op een speelse en heel natuurlijke wijze de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters gestimuleerd. De methode is opgebouwd uit verschillende activiteiten gericht op het stimuleren van spraak en taal, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische – en zintuiglijke vaardigheden. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. De belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar. De methode is opgebouwd uit elf speelse thema’s. Ze variëren van Eet smakelijk! en Wat heb jij aan vandaag? tot Ik en mijn familie en Ik ben bijna 4! Kinderen worden in een grote groep, in kleine groepjes of individueel begeleid. De activiteiten maken onderdeel uit van het dagritme van de groep.

Zuigelingen

Zuigelingen hebben een eigen voedingsschema dat in overleg met u als ouder(s) wordt vastgesteld. Wij streven ernaar om voor jonge baby’s het ritme, zoals uw kind thuis gewend is, voort te zetten bij de opvang. Flesvoeding en borstvoeding dient u zelf van thuis mee te brengen. Wij verzoeken u voor flesvoeding een schone fles, een voedingcontainer met daarin de juist afgemeten hoeveelheid melkpoeder per fles en een extra voedingseenheid die als reserve dient mee te geven. Van belang is dat de groepsleiding op de hoogte is van de juiste verhouding voeding en water. Op voorschrift van de GGD mag u geen aangemaakte flesvoeding mee geven. Borstvoeding dat bedoeld is om in een fles te geven, dient gekoeld of ingevroren te worden aangeleverd. Dit zal tijdens de opvang in de koelkast worden bewaard. Om er voor te zorgen dat de juiste fles en voeding gebruikt worden, verzoeken wij u om alle persoonlijke spullen van uw kind te voorzien van een naamlabel.

Ziekte en besmettelijke (kinder)ziektes

Wij zijn van mening dat zieke kinderen het beste thuis verzorgd kunnen worden. Wanneer uw kind thuis ziek wordt of om een andere reden niet naar de opvang kan komen, dan dient u dit vóór 8.30 uur door te geven op de locatie of aan de afdeling planning en administratie. Vanwege besmettingsgevaar voor andere kinderen bent u het verplicht te melden als uw kind een besmettelijke (kinder)ziekte heeft. Voor bepaalde ziektes geldt dat kinderen niet of onder bepaalde voorwaarden naar de opvang mogen komen. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen die zijn opgesteld door de GGD. Wanneer kinderen gedurende de opvang ziek worden dan neemt de groepsleiding contact op met de ouder. Er wordt contact met de ouders opgenomen bij koorts vanaf 38,3°c en/of wanneer kinderen niet in staat zijn om aan het dagprogramma deel te nemen. Aan ouders wordt verzocht om hun kind op te halen. Om de gezondheid en veiligheid van het kind te waarborgen mag de koorts niet te hoog oplopen. De locatiemanager neemt uiteindelijk de beslissing of het verantwoord is of het kind op de kinderopvang kan blijven.